Vì sao lại học Quản lý Khách sạn và Du lịch ở Mỹ?

Vì sao lại học Quản lý Khách sạn và Du lịch ở Mỹ?   Mỹ là một trong những nước đa dạng nhất trên thế giới. Nước Mỹ được hợp thành từ những người đến từ nhiều dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, định hướng giới tính, nhận diện giới tính, và bối cảnh...