Hawai’i English Language Program (HELP)

Hawai’i English Language Program (HELP) Address: 1395 Lower Campus Rd, MC 13-1, Honolulu, HI 96822Tel: +1 (808) 956-6636Email: eslhelp@hawaii.eduVisit Website      Hawai’i English Language Program (HELP) là một co-curricular program (chương trình học ứng dụng) được...